Kontaktpersoan
Anneke Wiersma

Adres
Ljouwerterdyk 55
8491 ML Akkrum

Tel. 0566 651173
Email. antsiewiersma@gmail.com

Website
www.akkrumertoaniel.nl