Utslach Kriich 2018 2019 en Prizen

17 april 2019

Sneontejûn 13 april is de útslach fan de Toanielkriich 2018 2019 bekend makke op de jierlikse slútjûn. 
Fierder wiene der de nominaasjes yn de ferskate kategoryen en binne de prizen útrikt!
Alle nominaasjes en priiswinners fine jo hjirûnder, selskippen en persoanen yn 't read krigen in priis!

 


Frysk Selskip, Arum
 

wint

 Toanielkriich 2018 2019

mei it stik


Amateurs

 

Kriichútslach 2018 2019

Diel A Twadde plak

Ts Menaam, Menaam De kat yn de kelder
Op nij feriene, Bantegea Kafee de Mûs


Diel B Earste plak

Halbertsma, Stiens  Pronkje fan Ierlân


Diel B Twadde plak

Rucht en Sljucht, De Tynje  It siet yn 'e loft
Okk Himpens Wurde jo al holpen?


Nominaasjes en Winners per kategory

Meast bysûndere foarstelling

Doarpskrite Makkum, Makkum     Allo Allo
Us Nocht, Drachten   Utblaasd!
St. toanielselskip Sint Nyk, Sint Nyk Jou my wjukken


Bêste spiler

Gerard v/d Lageweg / Wouter   St.Toanielselskip, Sint Nyk
Rinze Hof / Willy   Rjucht en Sljucht, de Tynje
Lourens de Zee / Tante- Butler     Fryske Krite, Bûtenpost


Bêste spylster

Carolien Piet / Toos  Kliuwend  Omheech, Nij Beets
Greetje Klaren / Annie Fryske Krite, Bûtenpost
Baukje Hiemstra / memmy Nij Libben, Jellum / Bears
Saskia Dijkstra/ Beppe  TS Menaam, Menaam


Grutste Jong talint

Eva Boonstra Janssen / Helga  Doarpskrite Makkum
Lineke Fopma / Femmy   Nij libben, Jellum / Bears
Nynke Dijkstra / Kim      TS Menaam, De kat yn de kelder

 
Bêste Regisseur

Lieuwe Tolsma      Frysk Selskip, Arum
Tineke Attema      Doarpskrite Makkum, Makkum  
Klaas-Jaap van der Heide   Jounswille, Stynsgea
Harkje mar, Harkema      Ruth Hanemeijer


Foarmjouwing

Us Nocht, Drachten Utblaasd!
Vriendenkring, Feanwâlden Brutsen iis
Doarpskrite Makkum, Makkum Allo Allo
OKK, Himpens      Wurde jo al holpen?


Technyk      

De twa doarpen, Tersoal/Sibrandabuorren Gjin dei spyt
St. Toanielselskip Sint Nyk, Sint Nyk Jou my wjukken
Fryske Krite, Bûtenpost   It twadde haadstik


Muzyk

Us Nocht, Drachten Utblaasd!
St. Toanielselskip Sint Nyk, Sint Nyk   Jou my wjukken
Frysk Selskip, Arum Amateurs