Staf Facebook

9 maart 2017

Om mear bekendheid oan in foarstelling of oare toanielaktiviteit te jaan kin Staf ien en oar diele op facebook. 
Foar in flotte ferwurking krije we flyers en / of foto's graach yn in jpg bestân.
Ynformaasje en oar materiaal kin nei ynfo@staf-fryslan.nl