Socht: KREATIVE IDEEEN FOAR IN BRUZJENDE TOANIELJUN

14 maaie 2020

IT Frysk amateurtoaniel yn” it nije normaal”.

Yn de ôfrûne perioade ha we in soad nijs  heard oer allerhande skitterjende toaniel projekten dy’t útsteld of ôflost binne. Dat is fertrietlik en  in hiel protte minsken seagen  harren  dreamen net útkommen.

Alle jierren  binne hûnderten kreative minsken aktyf yn it Fryske amateurtoaniel.

Tûzenen minsken  genietsje fan moaie foarstellingen, sawol yn de iepenloft as yn ferskate sealen en  oare lokaasjes. Dit moat net ferdwine!

Dêrom  freget it bestjoer fan STAF oan  alle warbere minsken  yn it Frysk amateurtoaniel, spilers, regisseurs, dekôr ûntwerpers, ljocht- en  lûdstechnisy, skriuwers, oersetters, bestjoerders en oare leafhawwers, om kreative ideeën foar it Frysk amateurtoaniel yn “it nije  normaal”.

Wat betinkt de amateurwrâld yn it toaniel om dizze  perioade goed troch  te kommen?
Hoe jouwe we “it nije normaal” op in kreative en byldzjende wize foarm yn it Frysk amateurtoaniel?
As we mei syn allen neitinke oer wat der straks wol kin en dat mei inoar diele, kin  it Frysk amateurtoaniel de tried wer oppakke.

Eltsenien  dy’t in goed idee hat, freegje we dat yn te stjoeren nei ynfo@staf-fryslan.nl.
It bêste idee kriget € 500,-- , ek binne der prizen foar it op ien- en twa nei bêste idee fan resp. fan € 250,-- en € 100,--.
It prizejild moat bestege wurde oan de útfiering fan de winnende ideeën.

It STAF bestjoer is de sjuery.

Ideeën  kinne ynstjoerd wurde oant 1 septimber 2020.