Nijsbrief

30 septimber 2016

It nijs fan Staf krije jo mei  yngong fan dit winterskoft fia de nijsbrief. En dan ek allinnich as der nijs is!
De útfieringen fan de oansluten selskippen kinne mei in foto of poster pleatst wurde  yn de aginda.
Oanmelde foar de aginda kin fia dit ynskriuwformulier
Berjochten dy't de oansluten selskippen ferspriede wolle, wurde dield op facebook
Ynskriuwe foar de nijsbrief kin fia ynfo@staf-fryslan.nl