Moetingsjunen Teater

13 april 2023

Elkoar kennen leare, ûnderfiningen útwikselje en de oar fierder helpe. Ut petearen mei ferieningen hat bliken dien dat hjir grut ferlet fan is. Om mei-inoar yn petear te gean oer mienskiplik fraachstikken en tema’s. De Moetingsjûnen op ti 11, wo 12 en to 13 april 2023 biede dizze gelegenheid. 

Doch ek mei! Meld dy oan foar ien fan dizze jûnen. Dat kin oant en mei moandei 3 april. 

Mear ynformaasje en oanmelde