Kriich nei 100 jier foarby?

3 maaie 2019

Op 4 en 5 maart wienen der ynformaasje- en meitink - jûnen foar karmasters en selskippen dy't oan de kriich meidogge oer de takomst fan de Kriich. Der dogge hieltyd minder selskippen mei oan de kriich, tiid foar besinning. Stopje mei dizze moaie Fryske tradysje of net? Op beide jûnen wie der in libbene diskusje ûnder de opanwêzigen.
Iepenje dizze powerpointpresentaasje om te sjen wat op dizze jûnen de gespreksûnderwerpen wienen.