Byienkomst Iepenloftspullen

26 oktober 2017

Op moandei 6 novimber wie de jierlikse byienkomst foar de Iepenlofspullen.
Fan 8 iepenloftspullen wienen der fertsjintwurdigers te gast yn Jorwert.
Yn gearwurking mei Keunstwurk wie der in moai programma gearstald wêr't tal fan saken oan bod kamen sa as de saaklike  aspekten fan it bestjoer, it werven fan fûnsen en sponsors ensfh.

It ferslach fan de byienkomst foar en mei de Iepenloftspullen