Brodzige Simmerjūnen

24 maaie 2017

Praat mei oer:
De takomst fan it Frysk Amateurtoaniel

Op: 15 juny yn De Bidler, Wergea
Op: 22 juny yn Sealesintrum, Sint Nyk
Oanfang: 20.00 oere
Tagong: Fergees
NB: Under de oanwêzige selskippen wurdt in workshop, nei keuze, ferlotte
Oanmelde: fia dit formulier 
Mear  ynformaasje: ynfo@staf-fryslan.nl

Presentaasje fan de jûnen is yn hannen fan:

Klaas Jansma

Diskusjepannel:

 • Marijke Geertsma, aktrise / regisseur
 • Rozemarijn Strubbe, adviseur teater Keunstwurk
 • Pieter Stellingwerf, teatermakker
 • Theo Smedes, akteur / regisseur
 • Jelle Wesselius, foarsitter Staf

Tema’s:

 • Tradysje of fernijing
  kin de  kriich noch mei of is de  kriich net mear fan dizze tiid
 • Sintraal stiet: it keunstwurk (skriuwer/regisseur) de útfierder (spilers) of it publyk
 • Frysk, dialekten of in mingfoarm
   geef Frysk of sprektaal
 • Undernimmerskip (ek mei oaren, ympressariaat of opdrachtjouwers)  of artistyk ideaal
  finansjele lesten, mooglikheden, sponsoaren
 • Gebrûk fan nije media, technyske fasiliteiten
 • Organisaasjefoarm / gearwurking / bestjoer