Bêste regisseur fan Fryslân 2017 2018

28 novimber 2017

Mei yngong fan dit winterskoft kin elk selskip dat oan de kriich meidocht harren regisseur nominearre foar
Bêste regisseur fan de kriich 2017 2018.
Hat jim selskip de  meast fernijende, meast kreative, leukste, dúdlikste, bêste regisseur?
Nominearje him / har foar de 'Bêste regisseur fan de kriich 2017 2018' fia ûndersteand formulier en lit ús, yn maksimaal 150 wurden, witte wêrom hy / sy de bêste is .
De winner wurdt bekend makke op de feestjûn fan 100 jier Staf op sneon 21 april 2018.


*
*
*
*
*
*
*